Projekt J7-7424

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Raziskovalni projekti so (so)financirani s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

Projekt

Članica UL UL Fakulteta za elektrotehniko
Šifre J7-7424
Naziv projekta Analiza možnih škodljivih učinkov nanodelcev in spremljajočih mehanizmov – od fizikalno-kemijske ter in vitro karakterizacije do aktivacije prirojenega imunskega sistema
Odbodje 1.1.2016 – 31.12.2018
Letni obseg 1,63 FTE
Vodja Vladimir B. Bregar
Veda Materiali
Sodelujoče RO povezava na SICRIS
Vsebinski opis projekta Številni nanomateriali so bili razviti za uporabo v industriji ali kot dostavni sistemi za zdravilne učinkovine. V zadnjem desetletju se je nanotoksikologija razvila v pomembno interdisciplinarno področje, ki se ukvarja z analizo morebitnih škodljivih vplivov nanodelcev (ND). Pokazali so, da lahko različni ND povzročijo celični stres in celično smrt preko različnih mehanizmov, ki imajo lahko tudi trajne posledice. Kljub številnim študijam pa je še vedno veliko odprtih vprašanj o potencialni toksičnosti ND, še posebej sta slabo raziskani področji imunotoksičnosti in imunogenosti za številne formulacije ND. Slabo so raziskani mehanizmi, preko katerih ND lahko sprožijo prirojeni imunski sistem, pogosto pa je pomanjkljiva tudi karakterizacija ND, še posebej industrijskih.

Sodelovanje med vodilnimi slovenskimi skupinami iz različnih področij nam bo omogočilo povezati rezultate v obširno analizo interakcij med ND in prirojenim imunskim sistemom: od natančne fizikalno-kemijske karakterizacije in sestave proteinske korone do interakcij med ND in prirojenim imunskim sistemom in njihovih posledic. Pridobljeno znanje bo nam in drugim omogočilo oceno morebitnih škodljivih učinkov ND na celice prirojenega imunskega sistema, prev tako bo znanje doprineslo k izvajanju načela ‘safer by design’ pri sintezi novih ND.

Sestava projektne skupine povezava na SICRIS
Faze projekta in njihova realizacija Projekt je usmerjen na in situ in in vitro analizo morebitnih toksičnih vplivov ND, osnovanih za biomedicinske aplikacije, in komercialno dostopnih ND. Osredotočamo se predvsem na toksične posledice in potencialno aktivacijo prirojenega imunskega sistema. Projekt je razdeljen na tri delovne sklope:

DS1 Fizikalno-kemijska karakterizacija ND v fiziološko pomembnih medijih

Biomedicinske in industrijske ND smo analizirali z uporabo različnih tehnik (TEM, SEM, DLS, FTIR, mikroanaliza). Pridobili smo podatke o osnovnih fizikalno-kemijskih karakteristikah ND, ki jih uporabljamo v DS 2 in DS 3.

DS 2 Analiza proteinske korone ND in aktivacije komplementa

Uspešno smo vzpostavili protokol za analizo proteinske korone ND, ki temelji na metodi poliakrilamidne gelske elektroforeze. Določili smo sestavo proteinske korone nekaterih biomedicinskih in industrijskih ND.

DS3 Ovrednotenje efektov ND na imunske celice in vitro

Postavili smo celični model človeških makrofagov (celična linija THP-1), protokole za diferenciacijo in naredili preliminarne toksikološke in morfološke analize makrofagov, ki so bile izpostavljene različnim nanodelcem za različna časovna obdobja.

Bibliografske reference povezava na SICRIS

 

Nazaj